Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy xay xát luá, lau bóng gạo, ép trấu tạo viên | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy xay xát luá, lau bóng gạo, ép trấu tạo viên

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

NỘI DUNG:

DANH MỤC CÁC TỪ  VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT iv

DANH MỤC CÁC BẢNG v

DANH MỤC CÁC HÌNH vii

MỞ ĐẦU 17

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 17

1.1 Sự cần thiết đầu tư 17

1.2 Cơ sở pháp lý 17

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) 17

2.1 Căn cứ pháp luật 17

2.2 Danh mục các Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường áp dụng 18

2.3 Các nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án lập được sử dụng trong quá trình đánh giá tác động môi trường 19

3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM 19

3.1 Phương pháp đánh giá tác động môi trường 19

3.1.1 Phương pháp Checklist 19

3.1.2 Phương pháp Đánh giá nhanh 19

3.1.3 Phương pháp Chuyên gia 19

3.1.4 Phương pháp Ma trận 19

3.1.5 Phương pháp Mô hình hóa 19

3.1.6 Phương pháp Tích hợp 19

3.2 Các phương pháp khác 20

3.2.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 20

3.2.2 Phương pháp phân tích cây nguyên nhân – hậu quả 20

3.2.3 Phương pháp điều tra, phỏng vấn, khảo sát thực địa 20

3.2.4 Phương pháp đo đạc và phân tích môi trường 20

3.2.5 Phương pháp so sánh 20

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐTM Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN Error! Bookmark not defined.

1.1 TÊN DỰ ÁN Error! Bookmark not defined.

1.2 CHỦ DỰ ÁN Error! Bookmark not defined.

1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN Error! Bookmark not defined.

1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 20

1.4.1 Mô tả mục tiêu dự án 20

1.4.2 Khối lượng và qui mô các hạng mục dự án 21

1.4.3 Mô tả biện pháp, khối lượng thi công xây dựng các công trình của dự án 22

1.4.4 Công nghệ sản xuất, vận hành 23

1.4.5 Danh mục máy móc, thiết bị 28

1.4.6 Nguyên, nhiên liệu và các chủng loại sản phẩm 31

1.4.7 Tiến độ thực hiện dự án 32

1.4.8 Vốn đầu tư 32

1.4.9 Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 33

CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 34

VÀ KINH TẾ – XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 34

2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ TÂN HÒA 34

2.1.1 Điều kiện về địa lý, địa chất 34

2.1.3 Điều kiện thủy văn 37

2.1.4 Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên khu vực dự án 38

2.1.5 Hiện trạng tài nguyên sinh học 41

2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI XÃ TÂN HÒA 41

2.2.1 Dân cư 41

2.2.2 Kinh tế 42

2.2.3 Giáo dục 43

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 44

3.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 44

3.1.1 Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án 44

3.1.2 Đánh giá tác động giai đoạn xây dựng 44

3.1.2.1 Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 44

3.1.2.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 54

3.1.3.1 Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 60

3.1.3.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 81

3.1.3 Tác động do các rủi ro, sự cố 89

3.2 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 91

CHƯƠNG 4. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 93

4.1 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU DO DỰ ÁN GÂY RA 93

4.1.1 Trong giai đoạn chuẩn bị 93

4.1.2 Trong giai đoạn xây dựng 93

4.1.2.1 Nguồn gây ô nhiễm không khí 93

4.1.2.2 Nguồn gây ô nhiễm nước 94

4.1.2.3 Nguồn gây ô nhiễm chất thải rắn và CTNH 97

4.1.2.4 Nguồn gây ô nhiễm ồn 98

4.1.2.5 Nguồn gây ô nhiễm nhiệt 98

4.1.3 Trong giai đoạn hoạt động 98

4.1.3.1 Nguồn gây ô nhiễm không khí 98

4.1.3.2 Nguồn gây ô nhiễm nước 108

4.1.3.3 Nguồn gây ô nhiễm chất thải rắn 112

4.1.3.4 Nguồn gây ô nhiễm ồn 114

4.1.3.5 Nguồn gây ô nhiễm nhiệt 114

4.1.3.6 Xâm nhiễm ô nhiễm tại vị trí giếng khoan 115

4.1.3.7 Biến đổi vi khí hậu 115

4.1.3.8 Giảm thiểu tác động đến điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực 116

4.1.3.9 Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, sự cố 117

CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ 120

VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 120

5.1 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 120

5.2 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 123

5.2.1 Giám sát chất thải 123

5.2.1.1 Giám sát chất lượng khí thải tại nguồn 123

5.2.1.3 Giám sát chất lượng nước thải 123

5.2.2 Giám sát môi trường xung quanh 123

5.2.2.1 Giám sát môi trường không khí xung quanh 123

5.2.2.2 Giám sát môi trường nước mặt 123

5.2.3 Chi phí thực hiện chương trình giám sát môi trường 124

5.2.3.1 Chi phí giám sát không khí 124

5.2.3.2 Chi phí giám sát chất lượng nước 124

CHƯƠNG 6. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 126

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 127

1. KẾT LUẬN 127

2. KIẾN NGHỊ 127

3. CAM KẾT 127

3.1 Cam kết tuân thủ các qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường 127

3.2 Cam kết thực hiện các biện pháp, giải pháp bảo vệ môi trường 128

3.3 Cam kết quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường 128

CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO 130

LINK DOWNLOAD

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười 28, 2021 — 5:15 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme