TÁCH vật THỂ RA KHỎI KHUNG nền (có code) | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

TÁCH vật THỂ RA KHỎI KHUNG nền (có code)

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)


Video đang hot


BẤM ĐỂ XEM

 

Ngày nay với sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin. Nó đã đem lại những ứng dụng to lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Công nghệ thông tin đã trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của nhiều nƣớc trên thế giới. Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhà nước không thể thiếu sự trợ giúp của máy tính.Trong việc quản lý, thu nhận và xử lý thông tin với khối lượng ngày càng lớn, nhiều lúc với những phần mềm thủ công không đem lại hiệu quả mong muốn, tốn nhiều công sức và thời gian.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1.TỔNGQUAN Về ảNH Số…………………………………… 1

1.1 GIỚI THIỆU………………………………………………………………….. 1

1.2 QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG XỬ LÍ ẢNH…………………………. ……3

1.2.1 Thu nhận ảnh…………………………………………………………………………  3

1.2.2 Tiền xử lí……………………………………………………………………………….3

1.2.3 Phân đoạn ảnh………………………………………………………………………….3

1.2.4 Biểu diễn và mô tả……………………………………………………………………..4

1.2.5 Nhận dạng và nội suy…………………………………………………………………4

1.2.6 Cơ sở trí thức……………………………………………………………………….….4

1.3 VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG ẢNH SỐ………………………………………..4

1.3.1 Phân loại ảnh………………………………………………………………….4

1.3.1.1 Ảnh RGB………………………………………………………………………………4

1.3.1.2 Ảnh xám (Gray scale)………………………………………………………………6

1.3.1.3 Ảnh nhị phân…………………………………………………………………………6

1.3.2 Điểm ảnh(pixel)………………………………………………………………………7

1.3.3 Độ phân giải ảnh……………………………………………………………………..7

1.3.4 Mức xám……………………………………………………………………………….8

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MATLAB……………………….9

2.1 GIỚI THIỆU CHUNG…………………………………………………………9

2.1.1. Khái niệm…………………………………………………………………………….9

2.1.2. Tổng quan về cấu trúc và giao diện………………………………………………9

2.2 CÔNG CỤ DIGITAL IMAGE PROCESSING TOOLBOX………………10

2.2.1 Giới thiệu về toolbox trong matlab……………………………………………….10

2.2.2 Digital Image Processing Toolbox trong matlab ………………………………10

CHƯƠNG 3. TÁCH VẬT THỂ RA KHỎI KHUNG NỀN……………..12

3.1 THIẾT KẾ HỆ THỐNG………………………………………………………12

3.1.1 Phân đoạn và xử lí ảnh (threshold segmentation)…………………………….12

3.1.2 Gắn nhãn đối tượng…………………………………………………………………14

3.1.3 Tách đối tượng ra khỏi khung nền………………………………………………..15

3.2 THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH GIAO DIỆN GUI……………………………16

3.2.1. Tổng quan về GUI…………………………………………………………………..16

3.2.2. Cách sử dụng GUI…………………………………………………………………17

3.2.3. Thiết kế giao diện GUI cho đề tài……………………………………………….18

CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ MÔ PHỎNG………………………………….20

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN…………………………………………………22

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………….23

PHỤ LỤC CODE…………………………………………………………………24

LINK DOWNLOAD

 

Ngày nay với sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin. Nó đã đem lại những ứng dụng to lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Công nghệ thông tin đã trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của nhiều nƣớc trên thế giới. Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhà nước không thể thiếu sự trợ giúp của máy tính.Trong việc quản lý, thu nhận và xử lý thông tin với khối lượng ngày càng lớn, nhiều lúc với những phần mềm thủ công không đem lại hiệu quả mong muốn, tốn nhiều công sức và thời gian.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1.TỔNGQUAN Về ảNH Số…………………………………… 1

1.1 GIỚI THIỆU………………………………………………………………….. 1

1.2 QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG XỬ LÍ ẢNH…………………………. ……3

1.2.1 Thu nhận ảnh…………………………………………………………………………  3

1.2.2 Tiền xử lí……………………………………………………………………………….3

1.2.3 Phân đoạn ảnh………………………………………………………………………….3

1.2.4 Biểu diễn và mô tả……………………………………………………………………..4

1.2.5 Nhận dạng và nội suy…………………………………………………………………4

1.2.6 Cơ sở trí thức……………………………………………………………………….….4

1.3 VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG ẢNH SỐ………………………………………..4

1.3.1 Phân loại ảnh………………………………………………………………….4

1.3.1.1 Ảnh RGB………………………………………………………………………………4

1.3.1.2 Ảnh xám (Gray scale)………………………………………………………………6

1.3.1.3 Ảnh nhị phân…………………………………………………………………………6

1.3.2 Điểm ảnh(pixel)………………………………………………………………………7

1.3.3 Độ phân giải ảnh……………………………………………………………………..7

1.3.4 Mức xám……………………………………………………………………………….8

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MATLAB……………………….9

2.1 GIỚI THIỆU CHUNG…………………………………………………………9

2.1.1. Khái niệm…………………………………………………………………………….9

2.1.2. Tổng quan về cấu trúc và giao diện………………………………………………9

2.2 CÔNG CỤ DIGITAL IMAGE PROCESSING TOOLBOX………………10

2.2.1 Giới thiệu về toolbox trong matlab……………………………………………….10

2.2.2 Digital Image Processing Toolbox trong matlab ………………………………10

CHƯƠNG 3. TÁCH VẬT THỂ RA KHỎI KHUNG NỀN……………..12

3.1 THIẾT KẾ HỆ THỐNG………………………………………………………12

3.1.1 Phân đoạn và xử lí ảnh (threshold segmentation)…………………………….12

3.1.2 Gắn nhãn đối tượng…………………………………………………………………14

3.1.3 Tách đối tượng ra khỏi khung nền………………………………………………..15

3.2 THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH GIAO DIỆN GUI……………………………16

3.2.1. Tổng quan về GUI…………………………………………………………………..16

3.2.2. Cách sử dụng GUI…………………………………………………………………17

3.2.3. Thiết kế giao diện GUI cho đề tài……………………………………………….18

CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ MÔ PHỎNG………………………………….20

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN…………………………………………………22

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………….23

PHỤ LỤC CODE…………………………………………………………………24

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Ba 4, 2022 — 2:34 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme